Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
A+ A A-

Συντήρηση και επισκευή πλατώματος πόρτου μώλου Αγ. Νικολάου λιμένα Ζακύνθου

Το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της διακήρυξης του έργου για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
«συντηρηση και επισκευη πλατωματος πορτου μωλου αγ. Νικολαου λιμενα ζακυνθου», Προϋπολογισμού Δαπάνης 124.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Αρκαδίων (2ος όροφος) του Δ. Ζακύνθου (περιοχή Βανάτο) στις 11/04/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δ..Ζακύνθου
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της διακήρυξης είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της διακήρυξης.
Στην δημοπρασία Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφόσον ανήκουν στην Α1(Κ/ΞΙΕΣ) ή Α2 και άνω τάξη πτυχίου και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 2.000,00 ευρώ. και θα απευθύνεται προς το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ως ορίζεται στη διακήρυξη του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Ζακύνθου,
(Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Αρκαδίων (2ος όροφος) του Δ. Ζακύνθου (περιοχή Βανάτο) τηλ. 2695360921 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 18 Μαρτίου 2017 00:15